NO!SE FOLKET

NO!SE FOLKET

Maria Ørskov Akselvoll

Maria Ørskov Akselvoll er uddannet familiesociolog og ph.d. i pædagogisk sociologi. Titlen på Marias ph.d.-afhandling ”Folkeskole, forældre, forskelle” er samtidig nøgleord for de forskningsområder, hun beskæftiger sig med, nemlig skole-hjem-forskning, forældreskabsforskning og klasseforskning. Marias særlige fokus er skole-hjem-samarbejdet i et forældreperspektiv - dvs. hvordan samarbejdet opleves og håndteres af forældrene, og den betydning, den sociale baggrund har for forældres (ulige) deltagelsesmuligheder i samarbejdet med skolen, ikke mindst det digitale. Det er med det fokus, at Maria arbejder som konsulent og foredragsholder for kommuner, skoler og andre skole-hjem aktører.

 

Søs Bayer

Søs er cand.mag og ph.d i pædagogik, og har tidligere været rektor for et pædagogseminarium og studieleder på DPU. Hun bruger nu al sin tid på at forske, undervise, vejlede, holde foredrag og skrive. Søs har forskning- og vidensmæssigt beskæftiget sig med: Uddannelse, læring, dannelse, demokrati, hverdagsliv, institutioner og opdragelse, leg og legens kultur, pædagogikkens ide- og videnshistorie, professionsteori, tid og tidsforestillinger og kritik. Det hele koncentreres især om pædagogik og dets videnskabelighed, det historiske som en mulig forståelse af samtiden og institutioner, om forholdet mellem det strukturelle og det subjektive. Seneste udgivelser fra Søs er ”Pædagogprofessionens historie og aktualitet”. De 2 første bind udkom i maj 2015 med titlerne: " Kamp og status” og Kald og kundskab” – og dækker perioden 1870-2015. Samt en lille bog om integrerede institutioner fra 2018, med titlen: “Den integrerede tanke”.

Suna Christensen

Suna er uddannet antropolog, ph.d. og supervisor / coach. Sunas ph.d. kortlagde skolekultur som barriere for grønlandske elevers gennemførsel. Suna lærte meget om dansk skolekultur ved at se det fra en grønlandsk rensdyrjægers perspektiv, og har senere koblet jægerens blik med håndværkerens og forsket i hvad god undervisning er i erhvervsuddannelserne. Hun har stor erfaring med supervision/coaching, aktionslæring og evalueringer med et lærende sigte. Det er hendes erfaring at den antropologiske grundpræmis om anerkendelse af ’den anden’, spiller godt sammen med et læringsperspektiv på relationer. Suna er optaget af at bistå kobling mellem skoler og andre organisationer med verden omkring dem; det synliggør samfundsrelevans i virke eller undervisning, og giver mening i læring og arbejde. Suna har især publiceret om ledelse og praktisk læring, og hun er på det seneste blevet optaget af frivillighed.

 

 

 

Tina Wilchen Christensen

Tina har i snart 20 år forsket, rådgivet og undervist i, hvordan mennesker skaber mening og sammenhænge via social deltagelse og læring. I de senere år har hun særligt fokuseret på at undersøge og forstå menneskers veje ind, på tværs af (cross over) og ud af ekstreme grupper. Tina har på baggrund af en kandidatgrad i social antropologi og en ph.d. i social psykologi således oparbejdet ekspertviden om radikaliseringsprocesser, ekstremisme, exitprogrammer og støtte af personer, der er ved at løsrive sig fra ekstreme miljøer. Hun har formidlet viden om vejene ind i ekstreme grupper og exit processer i videnskabelige- og populær-videnskabelige tidsskrifter, magasiner og online publikation nationalt og internationalt.

Claus Munch Drejer

Claus har interesse i folkeskole, uddannelse, uddannelsesledelse, læringsrum og skolearkitektur, digitalisering og data i uddannelser, videnindsamling og litteratursøgning. I sin ph.d. har Claus forsket i hvordan folkeskolen gennem tiden har produceret elever; hvilke undervisningsmetoder er blevet anvendt, og hvordan er de blevet anvendt. Claus er uddannet cand. scient. adm. ved Roskilde Universitet, og han har en ph.d. i samfundsvidenskab fra samme sted. Claus har også arbejdet på Roskilde Universitetsbibliotek, og været med til at udvikle litteratursøgningskurser for studerende og forskere. Han har et adjunktur fra Syddansk Universitet. Claus er derudover forfatter, og arbejder som ekstern lektor ved Roskilde Universitet, og er en af medstifterne af Foreningen til etablering af Det Frie Universitet

Tine Basse Fisker

Siden 2002 har Tine forsket i og arbejdet med formidling af forskningsbaseret viden inden for feltet omkring inkluderende læringsmiljøer i skoler og dagtilbud. Med baggrund i en ph.d. i pædagogisk psykologi tager Tine afsæt i forskning omkring børn i vanskeligheder og de sammenhænge børn indgår i. Hendes fokus er derfor på, hvordan vi kan indrette pædagogiske og didaktiske læringsmiljøer, som flest mulige børn trives længst muligt i. Tine formidler derfor viden om inkluderende læringsmiljøer til skoler, dagtilbud og PPR i landets kommuner, og indgår i ekspertgrupper i undervisningsministeriet og socialstyrelsen. Samtidig, og for at arbejde hele vejen rundt om de vanskeligheder, som børn kan være i, arbejder Tine med børn og familier i terapi. Her er hun særligt optaget af angstbehandling og af de komplekse vanskeligheder vi ser, når børn i længere tid ikke kommer i skole.

 

Helle Rabøl Hansen

Helle er uddannet jurist og har specialiseret sig i FN Konventionen for Barnets Rettigheder (Børnekonventionen). Helle har kombineret det juridiske med en ph.d. i Pædagogisk Psykologi. Hun studerer og forsker i mobning, marginalisering, magt og miljø i skolen og i ungdomsuddannelserne. Helle har fokus på bl.a. skolevrede, tavshed, sårbarhed, skolesorg, køn og longing for belonging. Hun producerer viden, der strækker sig fra unge i studiepres til banderekrutteringerne blandt skolemarginaliserede unge. Igennem de senere år har Helle udviklet en antimobbemetode til lærere, der gerne vil udfordre mobning uden at individualisere årsagerne: (parentesmetoden), som også er titlen på en af hendes bøger. Metodens kerne handler om at tænke og agere i mobbemiljøer på nye måder. Helle har også udviklet en forskningsbaseret evalueringsmodel, der kan bruges til at følge sociale projekter for at blive klogere på, hvad der lykkedes og hvad der ikke lykkedes. 

Inge Henningsen

Inge Henningsen er statistiker og har arbejdet med mobning og matematikdidaktik især for voksne. Hun har forholdt sig kritisk til PISA-undersøgelserne og de tilsvarende voksen undersøgelser. Hendes aktuelle fokus er ulighed. Her koncentrerer hun sig om at undersøge hvorledes strukturelle betingelser i uddannelsessystemet er med til at skabe uligheder knyttet til køn, herkomst og sociale opvækstbetingelser. Hun har været ansat på Matematik på KU og som forskningsmedarbejder på DPU. I dag er hun selvstændig konsulent. Udgivelser: Struktur og ligestilling i uddannelse Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift  (i trykken); Pisa – matematik, holdninger og fakta (sammen med Peter Allerup), (2017) Guttepanikk og jentepress (sammen med Harriet Bjerrum Nielsen) Tidsskrift for Kjønnsforskning 2017: Adgangskrav med slagside, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 2016.

 

Peter Hervik

Peter Hervik, PhD, antropolog, tidligere lektor og professor, mso i migrationsstudier ved Aalborg Universitet. Pt projektleder og forsker på et stort studie af oplevelser og reaktioner på racialisering i Denmark, herunder ekstremisme i sociale medier. Min forskning, undervisning og publikationer omfatter nyhedsmediernes dækning af religiøse og etniske minoriteter i Danmark, racialisering, nynationalisme, konfliktanalyse, social praksisteori, kulturbegrebet, medieantropologi, etnografisk metode og meget mere. Seneste arbejde handler om studiet af uvidenhed, misinformation, disinformation og ligegyldighed overfor forskningsbaseret viden og etablerede kendsgerninger. Publikationer inkluderer blandet andet:  The Annoying Difference. The Emergence of Danish Neonationalism, Neoracism, and Populism in the Post-1989 World. (Berghahn Books, 2011),  Can Behaviour Be Controlled? Women in Post-Revolutionary Egypt. (Med Mette Toft Nielsen), (Peter Lang, 2017), Racialization, Racism and anti-Racism in the Nordic Countries. (ed.), (Palgrave Macmillan, 2018). ”Mayan People Within and Beyond Boundaries. Social Categories and Lived Identity in Yucatan” (Routledge: New York & London 2003) Hervik, Peter. 1999. Den generende forskellighed. Danske svar på den stigende multikulturalisme. (Hans Reitzels Forlag: Copenhagen, 1999).

 

Irene Højlund

Irene Højlunds virke udfoldes i ENKELT, hvis mission er: At demokratisere det psykologfaglige felt, ved at løsrive kompetencerne fra psykologen. Dette søges realiseret ved: At etablere processer tilgængelige for bruger-effektivitets og indholdsvurdering, bruger-kontrol af proces, mængde og udgift og endeligt et varieret ydelseskatalog og dermed økonomisk scalerbarhed. Baggrunden er en Cand. Psyk. fra KU i 1998, 13 års praksiserfaring med behandlingskoordinering, psykoterapi, supervision og konsulentfunktion, ligesom en empirisk funderet Ph.d. Gennem flere Labyrinter fra DPU i 2007 på Kritisk Socialpsykologisk grundlag, om det problematiske forhold mellem teori og praksis, ekspert og modtager-positioner. I NO!SE er Irene optaget af, netop den position netværksaktørerne indtager mellem universitet og ’klassiske’ praksisfunktioner, ligesom de nyskabende samarbejdsformer, processer og materialitet, der vil kunne opstå herfra.

Louise Klinge

Louise er skoleforsker og skolekonsulent og bidrager med viden om folkeskolen med fokus på lærerens relationskompetence, som er altafgørende for børn og unges trivsel og læring. Formidlingen af Louises forskning, bl.a. fra hendes ph.d. om lærer-elev-relationer, sker i den uddannelsespolitiske debat, i bøger og artikler og besøg rundt i landet med foredrag, workshops og supervision.

 

Som skolekonsulent giver Louise redskaber til lærere, pædagoger og skoleledere til at indgå i positive relationer med alle børn og unge. Relationer der muliggør glædesfyldte læringsfællesskaber i skolen.

Gro Emmertsen Lund

Gro er ph.d. fra Twente Universty, hvor hun har forsket i marginalisering og sociale eksklusionsprocesser i skolen. Gro er læreruddannet, har en master i evaluering fra SDU, samt en socialkonstruktionistisk leder- og konsulentuddannelse. Som selvstændig forsker og konsulent arbejder Gro med skoleudvikling, kulturudvikling, organisationsudvikling og ledelsesudvikling. Gro holder oplæg og gennemfører workshops for personalegrupper på alt mellem 5 og 500 medarbejdere. Hun har undervist 6 år på Haslebo & Partneres leder-og konsulentuddannelse, samt faciliteret ledelsesudviklingsforløb og ledelsessparring. Gro er forfatter til bøger og artikler, samt serieredaktør ved Dansk Psykologisk forlag. Som Associate og Faculty Advisor ved The Taos Institute har Gro arrangeret konferencer i Norge og på Færøerne og har et stor internationalt netværk. Siden 2018 har Gro været advisoryboardmedlem i foreningen Ung Uden Mobning. 

 

Signe Pildal

Signe er cand.phil. og ph.d. i retorik indenfor det pædagogiske felt. Hun har siden 1999 arbejdet med forskning og undervisning indenfor det pædagogiske felt, senest som lektor på DPU, AU. Signes særlige fokus er på sanselighed, skriftlighed og videnspolitik i et retorisk og socialanalytik perspektiv. I 2016 sagde Signe sit lektorat op for at skrive på fuld tid. Signe holder dog stadig foredrag, faglige oplæg og fungerer som konsulent i forhold til retoriske og/eller pædagogiske problemstillinger.

 


Jonas Sprogoe


Jonas er cand.mag. i voksenpædagogik og ph.d. i organisatoriske læreprocesser. Jonas er selvstændig konsulent i firmaet Bedre Praksis og partner i firmaet Brilliant Innovation. Jonas er i sit virke optaget af organisationsudvikling ved at koble teori og praksis gennem fx inddragende processer, praksisnær kompetenceudvikling og brug af læringsspil. Jonas har udviklet flere læringsspil og har bidraget som forfatter og redaktør på nationale og internationale bøger og tidsskriftsartikler om fx innovation, organisatorisk læring og kvalitativ analyse. Jonas underviser blandt andet på Diplom i Ledelse på Professionshøjskolen Absalon, og er ekstern lektor på Aarhus Universitet (DPU), hvor han er tilknyttet kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab og Master i Voksnes Læreprocesser. 

 
Micki Sonne Kaa Sunesen

I sin ph.d. har Micki forsket i relationspædagogik, kompetenceudvikling og professionelles læring. Micki arbejder som selvstændig konsulent i firmaet Nordic Learning, hvor han med afsæt i en aktionsforskningstilgang arbejder med udviklingsarbejde og kompetenceudvikling i pædagogiske sammenhænge. Han er særligt optaget af at fremme læring og udvikling i organisationer, gerne via kontekstnære processer, hvor mennesker lærer af hinanden via social interaktion og refleksive dialoger. Oprindeligt er Micki læreruddannet med undervisningserfaring, har en PD og en kandidatgrad i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet. Micki er desuden forfatter og redaktør, og er tilknyttet Aalborg Universitet, Institut for læring og filosofi, som ekstern lektor.


 

John Winslade


John Winslade has a long history of participation in counsellor education. He did this first for 10 years at the University of Waikato in New Zealand and then at California State University San Bernardino (CSUSB) for 16 years.  He was the Associate Dean of the College of Education for four years at CSUSB. As a Taos Associate he has supervised dozens of PhD-students from around the world. He has co-written 12 books and many book chapters and articles on narrative therapy, narrative mediation and conflict resolution, grief therapy, multicultural counseling and education and has taught workshops in more than 25 countries, including Denmark. His interests lie particularly in narrative practice, poststructuralist and social constructionist ideas and restorative practices.  He is now an emeritus professor at CSUSB and lives in New Zealand where he consults with schools, the Ministry of Education and scholars at University of Waikato.

 
 

NOISEfolket arbejder med

 

 

 

Akademia-paradokser

 

Aktionslæring

 

Angstbehandling

 

Arktisk pædagogik

 

Banderekrutteringer

 

Boligsociale projekter

 

Børnekonventionen

 

Cross over ind/ud af ekstreme grupper

 

Demokratisering af det psykologfaglige felt

 

Egenomsorg og anden omsorg

 

Etniske minoritetsunge

 

Evaluering af sociale projekter

 

Exit (bande)processer

 

Familiesociologi

 

Forældreforskning

 

Frivillighed

 

Fællesskabende didaktikker

 

Glædesfyldte læringsfællesskaber

 

Grønlandske læringsperspektiver

 

Inkluderende læringsmiljøer

 

Kropslige dimensioner i læring

 

Køn, herkomst og sociale opvækstbetingelser

 

Ledelse og praktisk læring

 

Ledelsessparring

 

Ligestilling i uddannelse

 

Livstilscirkler

 

Lærer-elevrelationer

 

Lærerens relationskompetencer

 

Marginalisering

 

Mixed methods

 

Mobning

 

Motivation i skole og uddannelse

 

Netværksaktører mellem universitet og ”klassiske” praksisfunktioner

 

Når etnicitet bliver andethed

 

Parantesmetoden

 

Pisa-kritik

 

Psykoterapi i et pædagogisk psykologisk perspektiv

 

Pædagogisk praksis som koreografi

 

Radikaliseringsprocesser

 

Retorikker i det pædagogiske felt

 

Rettighedsskoler

 

Sammensatte sorgbarheder

 

Sanselighed, skriftlighed og videnspolitik i et retorisk og socialanalytisk perspektiv

 

Skole-hjemsamarbejdet

 

Skoleforskning

 

Skolefravær

 

Skolesorg

 

SkoleUvillighed

 

Skolevrede

 

Social konstruktionistisk ledelse

 

Sociale eksklusionsprocesser

 

Statistiske analyser af uddannelsesdata

 

Studiepres

 

Teori/praksis processer

 

Uddannelsesforskning

 

Uddannelsesresiliens

 

(U)lige deltagelsesmuligheder

 

Ulighed

 

Undervisning på erhvervsuddannelser

 

Ungdomsforskning

 

Unge(mis)trivsel

 

Ungeidentiteter

 

Unge & stress